Menu

Ohjeet ja tuki

Vahingon arvioimis- ja korvaussäännökset

Vahingon sattumisen jälkeen korvauksen hakijan on syytä ottaa pikaisesti yhteyttä vakuutusyhtiöönsä. Vakuutuksesta suoritetaan korvaus korjauskustannusten mukaan, maksamalla vahinkoarvion jälkeen sovittu rahamäärä tai lunastamalla vakuutuksen kohde käyvästä arvosta tai uusarvosta vakuutuksen sopimusehtojen mukaan. Jos vakuutus ei sisällä uusarvo- tai yliarvolunastusta, vakuutusyhtiön korvausvastuun ylärajana on ajoneuvolle suoranaisesti aiheutuneiden vahinkojen osalta yleensä ajoneuvon käypä arvo.

Korjaus
Ajoneuvon lunastus
Tavallinen lunastus
Ajoneuvon käypä arvo
Uusarvolunastus
Yliarvolunastus
Kertakorvaus

Kilpailuttaja.fi sivustolla voit vertailla autovakuutuksia ja löytää itsellesi edullisimman vakuutuksen »

Korjaus

Ajoneuvon korjaaminen on ensisijainen korvaustapa. Vaurioituneita osia ei välttämättä vaihdeta uusiin, vaan ajoneuvon korjaukseen voidaan käyttää kunnoltaan ja iältään vastaavia, käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta aiheuta korjaustyön viivästymistä. 

Korjaussopimuksen autokorjaamon kanssa tekee vakuutettu, ei vakuutusyhtiö.

Ajoneuvon lunastus

Tavallinen lunastus

Kaskovakuutuksen ehdoissa määritellään sellaiset korjauskustannukset, joiden ylittyessä vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa ajoneuvo käyvästä arvosta. Vakuutusehdoissa on eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä. Jos lunastusraja ei ylity, ajoneuvo yleensä korjataan. Lunastusrajan ylittyessä vakuutusyhtiö yleensä lunastaa ajoneuvon, jos vaurioituneen ajoneuvon romuarvo ja korjauskustannukset yhdessä ylittävät ajoneuvon vahinkoa edeltävän käyvän arvon. Käypä arvo on täten pääsääntöisesti vakuutusyhtiön korvausmäärän yläraja.

Ajoneuvon käypä arvo

Lunastuksessa maksetaan tavallisesti omavastuulla vähennetty käyvän arvon mukainen rahamäärä. Vakuutusehdoissa on määritelty, että käyvällä arvolla tarkoitetaan käteishintaa, joka vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää arvoa määrittäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin kuluvan päivän markkinahinnat, ajoneuvon kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. Yleisesti markkinoilla olevien ajoneuvojen käypä arvo on se käteishinta, jonka omistaja saisi autosta vahinkopäivänä myydessään sen vaurioitumattomana suoralla yksityishenkilöiden välisellä käteiskaupalla. Koska käypä arvo määritetään käteishinnan perusteella, eivät vastaavien ajoneuvojen osalta esitetyt liikkeiden hintapyynnöt taikka ulosmyyntihinnat sellaisenaan ole osoituksia ajoneuvon käyvästä arvosta.

Käyvän arvon määrityksessä voi olla ongelmia erityisesti harvinaisten ajoneuvojen ja vanhojen hyväkuntoisten ajoneuvojen kohdalla. Vaikeimmissa tapauksissa, jos markkinoilla ei ole vahingoittuneen ajoneuvon kaltaista toista ajoneuvoa, voidaan käyvän arvon määrittämiseksi sopia, että pyydetään keskuskauppakamarin hyväksymän puolueettoman valan tehneen tavarantarkastajan lausunto ajoneuvon käyvästä arvosta.

Siirry autovakuutusvertailuun »

Uusarvolunastus

Uudelle ajoneuvolle otettava laaja kaskovakuutus sisältää yleensä uusarvolunastusehdon. Tällöin kaskoon kuuluu monesti normaali uusarvolunastusehto, kun taas laajennetun uusarvolunastusehdon tai lunastustuotteen liittäminen vakuutukseen edellyttää pääsääntöisesti erillistä sopimista. Koska uusarvolunastus voi kuulua vakuutukseen automaattisesti tai olla erikseen sovittava lisäturva, uuden ajoneuvon ostajan tulee aina vakuutusta sopiessaan varmistaa, että vakuutussopimus on uusarvolunastuksenkin osalta halutun laajuinen.

Uusarvolunastuksen edellytysten täyttyessä vakuutusyhtiö maksaa uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnan vahinkohetkellä. Jos mallia ei ole enää myynnissä, korvataan yhtiöstä riippuen joko lähinnä vastaavan ajoneuvomallin käteishinta tai hinta, joka ajoneuvolla on olut, kun sitä viimeksi on ollut myynnissä. Ajoneuvo lunastetaan uusarvolunastuksen ehtojen mukaisesti vain, jos kaikki vakuutusehtojen edellytykset täyttyvät.

Yleisenä edellytyksenä uusarvolunastuksessa on, että ajoneuvo on ollut autoliikettä lukuun ottamatta vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa ja että se on ollut laajalla tai laajimmalla kaskovakuutuksella vakuutettuna siitä asti, kun se ilmoitettiin tai olisi pitänyt ilmoittaa ensi kerran rekisteröitäväksi. Lisäksi uusarvolunastuksessa on vakuutusehdoissa vahingon määrää sekä auton ikää ja ajokilometrejä koskevia edellytyksiä, jotka poikkeavat yleensä toisistaan laajassa ja laajimmassa kaskovakuutuksessa.

Jotta uusarvolunastuksen ehdot täyttyisivät, tulee laajennetussa uusarvolunastusehdossa auton arvioitujen korjauskustannusten olla yhtiöstä riippuen noin 40–50 % uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta. 

Lisäksi ajoneuvon ikä saa olla yhtiöstä riippuen korkeintaan kaksi tai kolme vuotta. Ajettuja kilometrejä saa yhtiöstä riippuen olla 50.000 – 60.000 km.

Normaalissa uusarvolunastusehdossa vastaavat edellytykset ovat, että arvioidut korjauskustannukset ovat yli 50 % uuden ajoneuvon käteismyyntihinnasta ja ajoneuvon ikä on enintään 1 vuosi ja ajokilometrit enintään 25.000 km. Kaikilla yhtiöllä ei ole vastaavaa tuotetta.

Laajimmassa kaskossa uusarvolunastusehto myönnetään yleensä vain yksityiskäyttöiselle henkilöautolle ja laajassa kaskossa yksityiskäyttöiselle henkilö- ja pakettiautolle sekä moottoripyörälle.

Yliarvolunastus

Joillakin vakuutusyhtiöillä on erityisiä lunastustuotteita, jotka toimivat uusilla autoilla kuten uusarvolunastusehdoissa on kuvattu. Tilanteissa, joissa uusarvolunastuksen ehdot eivät täyty, voidaan näistä tuotteista maksaa korvausta yliarvolunastuksen ehtojen mukaisesti. Yliarvolunastuksella tarkoitetaan menettelyä, jossa vakuutusyhtiö korvaa ajoneuvosta määrättyjen edellytysten täyttyessä käyvän arvon lisäksi tietyn prosenttiosuuden käyvästä arvosta.

Markkinoilla olevat tuotteet korvaavat yliarvolunastustapauksissa ajoneuvosta vahinkohetken käyvän arvon mukaisen korvauksen korotettuna 30 %:lla. Edellytyksenä yliarvolunastuksen käyttämiselle on, että ajoneuvolle tulleet vahingot ovat yli 60 % ajoneuvon käyvästä arvosta. Lunastushinta voi kuitenkin olla enintään uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinta vahinkohetkellä tai käytettynä ostetun ajoneuvon hankintahetken käypä arvo. 

Kertakorvaus

Korvaus voidaan maksaa myös kertakorvauksena, jolloin vahingosta maksetaan tietty rahasumma ja vaurioitunut ajoneuvo jää vakuutuksenottajalle. Tähän ratkaisuun päädytään usein silloin, kun vanhaa hyväkuntoista ajoneuvoa ei kannata korjata korjaamossa, mutta asiakas haluaa pitää vaurioituneen ajoneuvon ja hänen on mahdollista korjata sitä itse tai korjauttaa se edullisempaa kautta kuin korjaamossa.

Vakuutusehtojen korvaussäännökset lisälaitteiden korvaamisen osalta vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Joidenkin yhtiöiden kaskovakuutuksissa lisälaitteiden korvaamiseen sovelletaan ikävähennyksiä.

Kilpailuta autovakuutuksesi nyt helposti laskurillamme »