Menu

Ohjeet ja tuki

Kaskon osavakuutukset

Oheisesta listalta löydät tyypillisempien kaskovakuutusten yleiset kuvaukset ja soveltamiskäytännöt eri tilanteissa. Eri yhtiöiden tuotteissa ja vakuutusehdoissa on eroja. Kaskovakuutusten osien yhtiökohtaiset kuvaukset löydät palvelun vakuutuslaskurin tulossivulla aukeavista yhtiökohtaisista linkeistä. Yksityiskohtaiset ehdot löydät tulossivulla sekä vakuutusehdotussivulla ladattavasta vakuutusyhtiön tuoteselosteesta sekä sopimusehdoista.

Kolarivakuutus
Uusarvolunastus
Ilkivaltavakuutus
Hirvivahinkovakuutus
Palovakuutus
Varkausvakuutus
Autopalveluvakuutus
Oikeusturvavakuutus
Keskeytysvakuutus
Lasivakuutus
Ulkomaanvastuuvakuutus
Muut vakuutukset

Kilpailuttaja.fi sivustolla voit vertailla autovakuutuksia ja löytää itsellesi edullisimman vakuutuksen »

Kolarivakuutus

Kolarivakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tieltä suistumisesta, törmäyksestä tai muusta ajoneuvoa ulkoapäin kohdanneesta äkillisestä syystä. Määritelmissä on eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä. Tämän vakuutuksen käyttö yleensä alentaa bosnusoikeudellisen kaskovakuutuksen bonusta.

Uusarvolunastus

Uudelle ajoneuvolle otettava laaja kaskovakuutus sisältää yleensä uusarvolunastusehdon. Tällöin kaskoon kuuluu monesti normaali uusarvolunastusehto, kun taas laajennetun uusarvolunastusehdon tai lunastustuotteen liittäminen vakuutukseen edellyttää pääsääntöisesti erillistä sopimista. Koska uusarvolunastus voi kuulua vakuutukseen automaattisesti tai olla erikseen sovittava lisäturva, uuden ajoneuvon ostajan tulee kuitenkin aina vakuutusta sopiessaan varmistaa, että vakuutussopimus on uusarvolunastuksenkin osalta halutun laajuinen.

Uusarvolunastuksen edellytysten täyttyessä vakuutusyhtiö maksaa uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnan vahinkohetkellä.

Yleisenä edellytyksenä uusarvolunastuksessa on, että ajoneuvo on ollut autoliikettä lukuun ottamatta vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa. Ajoneuvon täytyy myös olla ollut vakuutettuna laajalla tai laajimmalla kaskovakuutuksella siitä asti, kun se ilmoitettiin tai olisi pitänyt ilmoittaa ensi kerran rekisteröitäväksi. Lisäksi vakuutusehdoissa on uusarvolunastukseen liittyen vahingon määrää sekä auton ikää ja ajokilometrejä koskevia edellytyksiä, jotka poikkeavat yleensä toisistaan laajassa ja laajimmassa kaskovakuutuksessa.

Jotta uusarvolunastuksen ehdot täyttyisivät, tulee laajennetussa uusarvolunastusehdossa auton arvioitujen korjauskustannusten olla yhtiöstä riippuen noin 40-50 % uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta. Lisäksi ajoneuvon ikä saa olla yhtiöstä riippuen korkeintaan kaksi tai kolme vuotta. Ajettuja kilometrejä saa yhtiöstä riippuen olla 50.000 - 60.000 km.

Normaalissa uusarvolunastusehdossa vastaavat edellytykset ovat, että arvioidut korjauskustannukset ovat yli 50 % uuden ajoneuvon käteismyyntihinnasta ja ajoneuvon ikä on enintään 1 vuosi ja ajokilometrit enintään 25.000 km. Kaikilla yhtiöllä ei ole vastaavaa tuotetta.

Ilkivaltavakuutus

Ilkivaltavakuutuksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja siltä osin, kuin niitä ei korvata varkausvakuutuksesta. Ilkivaltavahingoista on tehtävä aina ilmoitus poliisille. Toisella ajoneuvolla aiheutettuja vahinkoja ei korvata ilkivaltavakuutuksesta. Määritelmissä on eroja eri vakuutusyhtiöillä. Tämän vakuutuksen käyttö ei alenna bonusta.

Hirvivahinkovakuutus

Hirvivahinkovakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka aiheutuvat ajoneuvon välittömästä yhteentörmäyksestä hirvieläimen kanssa. Väistämisvahinkoa ei korvata tästä vakuutuksesta, mutta siitä voi saada korvauksen kolarivakuutusosasta. Poikkeuksena yleisestä käytännöstä joillekin yhtiöille riittää, että on todistettavasti väistänyt hirveä. Määritelmissä on eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä. Tämän vakuutuksen käyttö ei alenna bonusta.

Palovakuutus

Palovakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka aiheutuvat irtipäässeestä tulesta tai vakuutuksen kohteen sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta. Palovakuutuksesta korvataan yksittäisessä sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta laitteelle itselleen aiheutuneen vahingon lisäksi muitakin vahinkoja. Määritelmissä on eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä. Tämän vakuutuksen käyttö ei alenna bonusta.

Siirry autovakuutusvertailuun »

Varkausvakuutus

Varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko silloin, kun syynä on ollut ajoneuvoon kohdistunut varkaus, käyttövarkaus, rikoslaissa tarkoitettu luvaton käyttöönotto tai näiden yritys. Ajoneuvon täytyy olla vahingon sattuessa lukittu tai vaihtoehtoisesti lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa. Varkausvahingosta on tehtävä aina ilmoitus poliisille. Ajoneuvo, sen osa tai ajoneuvoon kuuluva laite on pidettävä lukittuna, mikäli se on rakenteensa puolesta lukittavissa. Määritelmissä on merkittäviä eroja eri vakuutusyhtiöillä. Tämän vakuutuksen käyttö ei alenna bonusta.

Autopalveluvakuutus

Autopalveluvakuutuksesta korvataan matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kohtuullisia kustannuksia, jotka johtuvat ajoneuvon viasta, vauriosta, lukitun ajoneuvon varkaudesta, käyttövarkaudesta tai luvattomasta käyttöönotosta. Korvattavia kustannuksia ovat mm. hinauskulut ja ajoneuvon tielle nostaminen. Kuljettajan ja matkustajien ylimääräisiä matkakustannuksia korvataan tiettyyn ylärajaan saakka yhtä vakuutustapahtumaa kohti. Yleensä kotimaan ja ulkomaan matkakustannuksille on asetettu jokin maksimikorvauksen määrä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut esim. polttoaineen loppumisesta, ajoneuvon puutteellisesta kunnossapidosta tai sääolosuhteista (esim. ajoneuvo ei käynnisty kovan pakkasen vuoksi).

Määritelmissä on eroja eri vakuutusyhtiöiden kesken. Tämän vakuutuksen käyttö ei alenna bonusta.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen tai hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutuksen käyttämisestä on tehtävä ilmoitus vakuutusyhtiölle etukäteen. Määritelmissä on eroja eri vakuutusyhtiöillä. Tämän vakuutuksen käyttö ei alenna bonusta.

Keskeytysvakuutus

Vakuutuksesta korvataan sovittu päiväkorvaus ajalta, jonka ajoneuvo on korjattavana kolarointi-, hirvieläin-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivakuutusosasta korvattavan vahingon johdosta. Korvausta maksetaan yleensä enintään 30-40 päivältä ja lunastustapauksissa enintään 14 päivältä. Joillain yhtiöillä on 1-3 päivän omavastuuaika. Lisäksi varaosien sekä korjaustyön odottamisen osalta korvauksille on monissa yhtiöissä 7 päivän maksimiaika. Määritelmissä on eroja eri vakuutusyhtiöillä. Tämän vakuutuksen käyttö ei alenna bonusta.

Lasivakuutus

Lasivakuutuksen kohteena ovat kaikki ajoneuvon ikkunalasit. Vakuutuksesta korvataan vahingot, jotka ova aiheutuneet välittömästä ikkunalasiin osuneesta iskusta. Kolarivakuutus puolestaan korvaa ikkunalasit, jotka ovat rikkoutuneet ajoneuvon törmäyksessä, tieltä suistumisessa tai kaatumisessa. Lasivakuutuksen omavastuu on pääsääntöisesti eri kuin muiden kaskovakuutuksen esinevakuutusosien ja tietyin edellytyksin ei peritä omavastuuta lainkaan. Määritelmissä on eroja eri vakuutusyhtiöiden kesken. Tämän vakuutuksen käyttö ei alenna bonusta.

Ulkomaanvastuuvakuutus

Ulkomaanvastuuvakuutuksesta korvataan ulkomailla auton liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut auton omistajan, haltijan ja kuljettajan vahingonkorvausvelvollisuus esine- ja henkilövahingosta ehtojen mukaisesti. Vakuutuksissa on useita rajoitusehtoja. Määritelmissä on eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä. Tämän vakuutuksen käyttö ei alenna bonusta.

Muut vakuutukset

Vakuutusyhtiöillä voi olla myös muita vakuutusturvan osia, kuten yksityishenkilöille myytävä petosvakuutus sekä autonvuokrausvakuutus. Hyvin usein kaskoon sisältyy myös omistuksenpidätysehdoilla myytävien tai leasing-sopimuksella käytettävien autojen rahoitusvakuutus, joka tarjoaa vakuutusturvaa rahoitusyhtiölle. Erikseen sovittavia turvia voivat olla myös uusarvo- ja yliarvolunastustuotteet.

Kilpailuta autovakuutuksesi nyt helposti laskurillamme »