Menu

Ohjeet ja tuki

Yleiset autovakuutuksen sopimusehdot ja suojeluohjeet

Kilpailuttaja.fi sivustolla voit vertailla autovakuutuksia ja löytää itsellesi edullisimman vakuutuksen »

Kaskovakuutuksen yleisissä sopimusehdoissa on määräyksiä mm. vakuutuksen voimassaolosta, vakuutusmaksun suorittamisesta, vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuudesta ja muutoksenhausta vakuutusyhtiön korvausratkaisuun. Yleisissä sopimusehdoissa on lisäksi vakuutetun menettelyä koskevia määräyksiä. Alla on lueteltu muutama tyypillisin ehto:

Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

Jos vakuutettu aiheuttaa vakuutustapahtuman tahallisesti, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vahingon aiheuttanutta vakuutettua kohtaan. Mikäli vakuutettu aiheuttaa vahingon törkeällä huolimattomuudella, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Mikäli vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Alkoholin tai huumausaineen käyttöön on suhtauduttu ankarasti harkittaessa korvauksen alentamista tai epäämistä.

Suojeluohjeet

Kaskovakuutuksissa on suojeluohjeita, joiden tarkoituksena on estää ja rajoittaa vahinkojen syntymistä. Ohjeiden sanamuodot vaihtelevat jonkin verran vakuutusyhtiöittäin. Tutustu oman kaskovakuutuksesi suojeluohjeisiin.
Tyypillisimpiä ohjeita ovat:

  • ajoneuvon kuljettajalla tulee olla viranomaisen myöntämä asianmukainen ajokortti tai ikään perustuva oikeus kuljettaa ajoneuvoa
  • ajoneuvon on oltava sellaisessa kunnossa, että sen käyttäminen tiellä on sallittu ja se voitaisiin hyväksyä katsastuksessa
  • moottorin, voimansiirtolaitteiden tai muiden osien lämmittämiseen tai ajoneuvon lämmitykseen saa ajoneuvon vakiovarusteiden lisäksi käyttää ainoastaan ajoneuvokäyttöön hyväksyttyjä laitteita
  • kesken matkan vioittunut tai vaurioitunut ajoneuvo on ensi tilassa siirrettävä turvalliseen säilytyspaikkaan
  • ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi arvat niiden olevan

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita. Jos vakuutettu tahallisesti tai vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se.

Pelastamisvelvollisuus

Jos vakuutustapahtuma on sattumassa tai välittömästi uhkaamassa, vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Samastaminen

Samastamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa muun kuin vakuutetun teko tai laiminlyönti vaikuttaa vakuutuksesta maksettavaan korvaukseen. Samastaminen tulee sovellettaviksi tilanteissa, joissa on kysymys vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä tai pelastamisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Jos henkilö samastetaan vakuutettuun, hänen toimintansa vaikuttaa vakuutuksesta maksettavaan korvaukseen samalla tavalla kuin vakuutetun oma menettely.

Samastamista koskevat määräykset perustuvat vakuutussopimuslakiin. Samastaminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Vakuutettuun samastetaan kaskovakuutuksissa henkilöt, joiden hallussa moottorikäyttöinen tai hinattava ajoneuvo on vakuutetun suostumuksella
  • Vakuutettuun samastetaan henkilö, joka vakuutetun kanssa yhdessä omistaa ja vakuutetun kanssa käyttää vakuutuksen kohteena olevaa ajoneuvoa
  • Lisäksi vakuutetun menettelyyn samastetaan vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa asuvan henkilön menettely, jos tämä henkilö käyttää vakuutuksen kohdetta yhdessä vakuutetun kanssa

Koska samastaminen voi tulla kysymykseen vaikka vakuutettu ei ole läsnä tai tietoinen ajoneuvon kuljettajan menettelystä, vakuutetun on syytä huomioida, että luovuttaessaan ajoneuvonsa toiselle hän ottaa kaskovakuutuksen osalta kantaakseen riskin toisen henkilön toiminnasta.

Kilpailuta autovakuutuksesi nyt helposti laskurillamme »