Menu

Ohjeet ja tuki

Luotto- ja lainavertailun rekisteriseloste

Luotto- ja lainavertailu tuotetaan yhteistyössä Etua Oy:n kanssa. Hakemukset käsitellään Etua Oy:n palvelimella eikä Energy Brokers tallenna yksittäisiä asiakastietoja. Siksi oheisessa rekisteriselosteessa viitataan Etua Oy:n tietoihin.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispvm 7.5.2008

 1. Rekisterinpitäjä

Etua Oy, Kalevankatu 12, 00100 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Antti Aarvala, Kalevankatu 12, 00100 Helsinki

 3. Rekisterin nimi

Etua Oy:n asiakasrekisteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen Etua Oy:n palvelussa, jossa asiakas voi jättää hakemuksen ja vastaanottaa laina-, rahasto-, talletus-, vakuutus- tai muita rahoitusalan tuotteita koskevia tarjouksia Etua Oy:n yhteistyökumppaneilta. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolien suoramarkkinointitarkoitukseen henkilötietolain ja tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaisella tavalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot tuotteiden hakijoista ja asiakkaista:

5.1 Hakijan henkilöön liittyvät perustiedot

Etu- ja sukunimet

Henkilötunnus

Osoitetiedot

Puhelinnumero(t)

Sähköpostiosoite

Kansalaisuus

Siviilisääty

Asumistiedot

Asepalvelustiedot (jos henkilö on mies)

Tulo- ja menotiedot

Työnsuhdetiedot

Pankkiyhteystiedot

Muita myönnettyjä luottoja sekä pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot

Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset

Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

5.2 Yhteisvastuullista luoton- tai muun tuotteen hakijaa koskevat perustiedot:

 Nimi

Henkilötunnus

Osoite, jos eri osoite kuin luotonhakijalla

Puhelinnumero(t)

Sähköpostiosoite

Ammatti

Työnantajan yhteystiedot

Kuukausiansiot

Myönnettyjä luottoja sekä luotto- ja pankkikortteja koskevat tiedot

Suoramarkkinointikielto

5.3 Hakemusta koskevat tiedot

 Tuotetyyppi ja muita tuotetta koskevia tietoja

Pankkiyhteystiedot

Maksuhäiriötiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:

Rekisteröidyltä itseltään

Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä

Väestötietorekisteristä (tietoja henkilöturvatunnuksen varmistamiseksi sekä

osoitetietojen päivitystarkoituksissa)

Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa

Muilta rahoituslaitoksilta

Rekisteröidyn työnantajalta

7. Tietojen luovutus

Etua Oy voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Koko Etua Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

 8. Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä.

 Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä, sekä salauksella tietojen siirtojen yhteydessä.

 9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

 Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.